Przedszkole Podwawelskie Smyki Kraków - Ocena i rekomendacje 

Ocena i rekomendacje

lupa z check duzo2

W dniach 26.01-02.02.2016 zespół wizytatorów Małopolskiego Kuratora Oświaty i Wychowania przeprowadził ewaluację całościową w obydwu placówkach Przedszkola Podwawelskie Smyki.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania Przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa oraz ustalenie, czy Przedszkole spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06.08.2015r. Wizytatorzy ocenili, że Przedszkole spełnia powyższe wymagania nie tylko na obowiązkowym podstawowym poziomie, ale podejmuje działania z wysokiego poziomu we wszystkich 12 obszarach wymagania państwa.

 

Wnioski zamieszczone w raporcie z ewaluacji całościowej są następujące:

  1. Przedszkole działa wg opracowanej koncepcji pracy ukierunkowanej szczególnie na realizację edukacji włączającej.
  2. Nauczyciele systematycznie i systemowo rozpoznają potrzeby i możliwości psychofizyczne dzieci, a oferta zajęć w Przedszkolu jest dostosowana do rozpoznawanych potrzeb rozwojowych każdego dziecka.
  3. W Przedszkolu nauczyciele stosują nowatorskie rozwiązania, które wprowadzane są na podstawie własnej inwencji, doświadczeń, wyników badań pedagogicznych oraz z uwzględnieniem przyjętych priorytetów wychowawczych.
  4. Nauczyciele stwarzają dzieciom warunki do podejmowania różnych form aktywności, do bycia samodzielnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz do dokonywania wyborów.
  5. W Przedszkolu prowadzone są systematyczne działania zapewniające dzieciom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, uczące dzieci właściwych zachowań opartych na tolerancji, akceptacji i wzajemnej pomocy.
  6. Nauczyciele współpracują ze sobą w realizacji zaplanowanych zadań, organizacji uroczystości i imprez, w prowadzeniu projektów edukacyjnych i badawczych.
  7. Przedszkole informuje o swojej działalności, osiągnięciach dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i tym samym buduje pozytywny wizerunek Placówki w środowisku i promuje wartość edukacji przedszkolnej.
  8. Zarządzanie Przedszkolem i kultura organizacji ma wpływ na aktywne uczestnictwo wszystkich podmiotów – nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych w działaniach na rzecz rozwoju dzieci i realizacji ich potrzeb.

Pełny raport dostępny jest pod adresem: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000966648154.pdf